Publicerad av Lars Herrstedt-Rosén
Beslut i anledning av spridandet av coronaviruset
 
Presidenten meddelar, med tillstyrkande av styrelsen övriga ledamöter, i anledning av den smittorisk som föreligger till följd av spridandet av coronaviruset, följande
 
BESLUT
Malmö-City Rotaryklubb genomför under mars 2020 inga ytterligare veckovisa klubbmöten. Styrelsen avvaktar vidare inriktning av verksamheten med hänsyn till distriktets rekommendationer.
 
SKÄL
 
Distriktet har beslutat att rekommendera samtliga klubbar att inställa alla klubbmöten under i första hand mars månad,
att återkomma med rekommendation rörande verksamhet under april månad, samt
att uppmana medlemmarna att följa Smittskyddsmyndigetens råd och anvisningar i övrigt.
 
Bästa medlemmar i Malmö City Rotaryklubb styrelse, Bästa besökande Rotarianer och Övriga gäster.
 
1. Orientering.
 
COVID-19 och Corona verkar härja i Sverige och är högeligen smittsamt. För att begränsa och utjämna antalet insjuknande för vår redan hårt ansträngda sjukvårdsorganisation har idag Guvernörslinjen i vårt distrikt 2390 haft ett policymöte angående:
1: genomförandet av PETS
2: utarbetandet av en rekommendation till klubbarna angående våra klubbmötens vara eller icke vara på kort sikt.
 
2. Distriktsorganisationen beslöt att:
  1. inställa PETS kommande lördag
  2. utfärda en rekommendation till våra autonoma medlemsklubbar att inte genomföra några klubbmöten under i första hand mars månad. Beslut avseende rekommendation rörande verksamhet under April månad  tas vid senare tidpunkt esb. (enligt senare besked).
  3. Uppmana våra Rotarymedlemmar att följa Smittskyddsmyndigeternas råd och anvisningar i och utanför hemmet.
3. Malmö City Rotaryklubb har beslutat följande avseende klubbens verksamhet på kort sikt.
 
Malmö City Rotaryklubb genomför under Mars 2020 inga veckovisa klubbmöten. Styrelsen avvaktar vidare inriktning av verksamheten mht D 2390 rekommendationer.
Rådhuskällaren, tilltänkta föredragshållare, klubbens medlemmar och gäster (normalt besökande rotarianer och övriga gäster) skall underrättas ASAP. 
Malmö City Rotaryklubb återkommer med vidare information avseende klubbens framtida verksamhet efter DO organisationens analys och rekommendationer i slutet av Mars 2020.
 
Med vänliga Malmö City hälsningar och snart välkomna till en friskare vår och sommar.
 
Lars Herrstedt-Rosén
President Malmö City Rotaryklubb